beviljade bidrag 2/2

Projekt som Stiftelsen för Östersjölaxen bidragit till.

 
 

6. Råneälven.

 
 

Råneälven är Sveriges största skogsälv och mynnar i Bottenviken vid Rånefjärden.

Älven har stor potential som laxvatten eftersom den är 210 kilometer lång utan kraftverksdammar och med en avrinningsområde på ca 4207 km².

Råneälven är i lag fredad från utbyggnad dock har älven har fram till 1950-talet nyttjats som flottningsled. Hela Råneälven med biflöden är ett Natura 2000-område.

Degerselsbygdens Samfällighetsförening (DBSF) förvaltar fisket inom Råneälvens Norra Kortfiskeområde och ca 40 km uppströms mynningen vid ”tvättstugebron” i Gunnarsbyn räknas uppvandrande laxar och öringar.

 

Räkningen sker med hjälp av en kamera som består av ett ekolod (Simsonar) som spelar in ekolodssignaler som spelas in på en dator. Räkningen visar att återkomster av vildlax är fortfaranda betydligt mindre än älvens potential.

Som ett led i satsning på att förbättra laxbeståndet har en överenskommelse träffats med Rånbyns Samfällighetsförening om arrende av samtliga 25 fiskevatten inom Rånbyns samfällighet. 

Arrende har finansierats genom bidrag från Stiftelsen för Östersjölaxen och Degerselsbygdens samfällighetsförening.

 

 
 
 

7. Tillsyn på kusten - Skellefteå.

 
 

Tillsyn och information om gällande bestämmelser på kusten i Skellefteå kommun har bedrivits sedan år 2011.

Tillsynen har under åren utförts inom samma geografiska områden för att få en bild över omfattningen av nätfisket och efterlevnaden av gällande bestämmelser. Initiativet för projektet har kommit från engagerade förvaltningsorganisationerna i området. Att se till att gällande bestämmelser efterlevs räddar många laxar och öringar upp i våra älvar och är själva drivkraften. Finansiering till projektet har kommit från Skellefteå kommun och Länsstyrelsen i Västerbotten.

- Informations och tillsynsprojektet i Skellefteå kommun har varit mycket framgångsrikt. Projektet drivs i nära sammarbete med Polis, Kustbevakningen och Åklagarmyndigheten. Projektet har tydligt visat en ökad förståelse och medvetenhet från framförallt husbehovsfiskare med nät i området då andelen överträdelser kontinuerligt har minskat år för år säger Thomas Johansson.

 

Från den 1 oktober är det förbjudet att lägga nät på grundare vatten än 3 meter enligt gällande sjökort. Denna regel är till för att skydda öringen som under hösten uppehåller sig på grunt vatten för att söka föda.

- Bra regler och restriktioner är nödvändiga för en hållbar förvaltning av våra ofta svaga bestånd. Tillsyn är en förutsättning att dessa regler och restriktioner efterlevs och därmed får önskad effekt. Avslutar Thomas.

Då inga pengar utgick från Länsstyrelsen till projektet för 2016 års arbete så gick Stiftelsen för Östersjölaxen in och tillsammans med Fiskevårdsområdena i Åby, Kåge och Bure samt Skellefteå kommun och finansierade detta viktiga projekt.

Stiftelsen för Östersjölaxen medfinansierade år 2016 Skellefteå kommuns tillsyn och information om gällande bestämmelser på kusten utanför Bure, Skellefteå, Kåge och Åby älvar. 

 

DSC_8846.jpg
 
 

8. Tillsyn på kusten - Umeå.

 
 

Umeå kommun har med stöd av Stiftelsen för östersjölaxen bedrivit ett tillsynsprojekt under 2016 och 2017 i Sävaråns-, Rickleåns-, Hörnåns-, och Öreälvens fredningsområden.

Det finns kunskapsluckor om hur utbrett fritidsfisket med mängdfångande redskap är efter Västerbottens kust och i synnerhet vid mynningsområdena inom Umeå kommun .

Umeå kommun Fritid genomförde ett pilotprojekt under våren och hösten 2011 och 2012 i Umeälvens fredningsområde där två av kommunens anställda inventerade delar av kusten i samråd med Länsstyrelsen och kustbevakning med hjälp av båt.

Under 2015 genomfördes ett projekt i Hörnåns fredningsområde.

Projektet syftar till att särskilt utöva tillsyn inom Öre, Hörnåns, Sävaråns och Rickles fredningsområden med avseende på fiske med mängdfångande redskap. För att kunna utföra detta projekt har Umeå Fritid även fått bidrag från Länsstyrelsen och fiskevårdsområdena i respektive vattendrag som medfinansierar projektet tillsammans med Umeå kommun och Stiftelsen för Östersjölaxen. 

Målet är att minska illegalt fiske med mängdfångande redskap inom respektive vattendrags fredningsområde.

DSC_8846.jpg
 

9. Åbyälven

 

Åbyälvens nedre FvO arrenderar med stöd av Stiftelsen för Östersjölaxen upp fiskerätterna för fiske med fasta redskap i anslutning till Åbyälvens mynningsområde av Avans byamän.

Arrendet omfattar byns samtliga 3 fiskevatten. 

 

 

 
 

10. Rapport: Sportfiskets värde?

 
 

Vad är det svenska sportfiske värt?

Det är en av de viktigaste frågorna att besvara för framtidens laxförvaltning. Stiftelsen för Östersjölaxen finansierar tillsammans med WWF, Swedish Lapland Visitors board, Sportfiskarna och SeFF en förstudie till ett projekt som ska besvara detta.

 

 

Genom att ta fram nyckeltal som skulle påvisa det faktiska, ekonomiska värdet av en spöfångad lax, antingen för rekreation eller sportfisketuristiskt, skulle vi få tydligare argument i den politiska debatten.

 

 

Vad är det svenska sportfisket värt?