Överlevnad av lax fångad i yrkesfiske

Märkning_JÖ_CB_2.JPG

(Överlevnad på kort och lång sikt hos frisläppt (utkastad) lax (Salmo salar) i fiske med PushUp-fälla.)

Just nu pågår ett projekt för att studera hur lax som fångas i yrkesfisket med så kallade PushUp-fällor klarar en återutsättning efter fångst. Utförare är Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och syftet med projektet är att ta fram kunskap som kan användas för biologisk rådgivning till Havs- och vattenmyndigheten.

I projektet märks lax med radiosändare och frisläpps sedan varefter de följs under ca ett år. Studien genomförs på två platser, utanför och i Torneälven respektive Dalälven. I Dalälven frisläpps märkta laxar i en invallad försöksdel av älven, och forskarna kan där studera hur laxarna klarar sig minut för minut. På så sätt kan man få information om eventuell dödlighet på både kort och lång sikt för varje individ. Utanför Torneälven frisläpps märkt lax direkt i havet efter fångst, och det är först när de sedan simmat upp i Torneälven som de kan följas.

Studien omfattar två olika vittjningsmetoder, en traditionell metod och en med så kallad vittjanpåse. Den senare metoden innebär att laxen hanteras särskilt skonsamt, då den inte ligger i luften och sprattlar innan frisläppandet. I Dalälven används även en särskild kontrollgrupp av lax som vandrat upp i älven själva och fångats i avelsfisket och alltså inte hanterats i yrkesfisket.

Projektet löper på bra och många laxar simmar nu omkring med sina radiosändare. Efter sommaren kommer forskarna att göra en första analys av resultatet. En mer omfattande rapport kommer att färdigställas först i början av nästa år.

Projektet finansieras av Havs- och vattenmyndigheten och Stiftelsen för Östersjölaxen

Ansvarig forskare: Johan Östergren, institutionen för akvatiska resurser, SLU, Drottningholm. johan.ostergren@slu.se, 010-478 42 62, 070-346 14 29

Druggeflyfishing