Stiftelsen satsar på tillsyn i Skellefteå

Tillsyn och information om gällande bestämmelser på kusten i Skellefteå kommun har bedrivits sedan år 2011. Tillsynen har under åren utförts inom samma geografiska områden för att få en bild över omfattningen av nätfisket och efterlevnaden av gällande bestämmelser.

Initiativet för projektet har kommit från engagerade förvaltningsorganisationerna i området. Att se till att gällande bestämmelser efterlevs räddar många laxar och öringar upp i våra älvar och är själva drivkraften. Finansiering till projektet har kommit från Skellefteå kommun och Länsstyrelsen i Västerbotten.

- Informations och tillsynsprojektet i Skellefteå kommun har varit mycket framgångsrikt. Projektet drivs i nära sammarbete med Polis, Kustbevakningen och Åklagarmyndigheten. Projektet har tydligt visat en ökad förståelse och medvetenhet från framförallt husbehovsfiskare med nät i området då andelen överträdelser kontinuerligt har minskat år för år säger Thomas Johansson. Ordförande för Stiftelsen för Östersjölaxen.

Från den 1 oktober är det förbjudet att lägga nät på grundare vatten än 3 meter enligt gällande sjökort. Denna regel är till för att skydda öringen som under hösten uppehåller sig på grunt vatten för att söka föda. De senaste dagarna har det dessvärre tagits beslag som bryter mot denna bestämmelse i samtliga områden.

- Bra regler och restriktioner är nödvändiga för en hållbar förvaltning av våra ofta svaga bestånd. Tillsyn är en förutsättning att dessa regler och restriktioner efterlevs och därmed får önskad effekt. Avslutar Thomas.

Då inga pengar utgick från Länsstyrelsen till projektet för årets arbete så gick Stiftelsen för Östersjölaxen in och tillsammans med Fiskevårdsområdena i Åby, Kåge och Bure samt Skellefteå kommun och finansierade detta viktiga projekt. Stiftelsen för Östersjölaxen är med och finansierar ytterligare ett liknande projekt i Umeå området.

Ted Logardt