Ansök om bidrag.

DSC_5967.jpg
 

Stiftelsen för Östersjölaxens ändamål är att främja en långsiktigt hållbar förvaltning av vilda lax och öringbestånd i Östersjön och dess vattendrag. Stiftelsen ska ge bidrag till organisationer som arbetar med fiskeförvaltning och fiskevård i Östersjön och dess vattendrag samt ge bidrag till forskningsprojekt eller andra åtgärder som stärker de vilda lax- och öringbestånden.

 

Ansökningsformulär

Utgångspunkter för prioritering av stöd till insatser

 

 • Rådande beståndsstatus.

 • Insatsens relevans sett till beståndets möjlighet att förbättras.

 • Fisketryck/förekomst av mängdfångande redskap.

 • Möjligheter till inlösen/inköp.

 • Tillträde till nytt område/komma in som ny aktör.

 • Minimera fritidsfisket med redskap av kommersiell karaktär.

 • Annan åtgärd än inlösen/inköp av fiskerätt som bedöms ha väsentlig betydelse för att främja bestånd av vild lax eller havsöring.

 • Avsaknad av annan finansiering för angelägen åtgärd.

Kriterier för utbetalning av ekonomiskt bistånd

 

 • Bidrag utgår endast till organisation/juridisk person (ej privatperson).

 • Bidrag kan i första hand sökas av organisationer som verkar inom fiskevård och fiskeförvaltning.

 • Bidrag söks efter slutförd åtgärd. Ansökningshandlingar ska då fyllas i på Stiftelsen för Östersjölaxens hemsida och skickas in till Stiftelsen senast den 15 maj. Med denna ansökan ska kopior på kvitton bifogas.

 • Stiftelsen för Östersjölaxen kan när det gäller stora och kostsamma projekt besluta om förhandsbesked till sökande om utbetalning.

 • Bidrag från Stiftelsen för Östersjölaxen kan uppgå till maximalt 50 % av total kostnad för åtgärden om inte särskilda skäl föreligger.

 • Sökanden förutsätts ha de tillstånd som krävs för att genomföra de åtgärder/projekt som anges i ansökan.

 • I samband med att projektet presenteras (konferenser, media, seminarier, informationsmaterial, hemsidor mm) skall det alltid framgå att projektet har genomförts med medel från Stiftelsen för Östersjölaxen.

 • I ansökningshandlingarna ska ingå en karta som visar det geografiska området för åtgärden.